Regulamin Newsletter - Oka-B Polska - buty, które pokochasz

Regulamin Newslettera

Dane

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Oka-B Polska Katarzyna Pora, zarejestrowana pod adresem: 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nr NIP: 1230307027, nr REGON 146363206 zwaną dalej „Oka-B”.

Zakres umowy

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Oka-B na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail lub numer telefonu wiadomości mailowych lub SMS/MMS zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.oka-b.pl i promocji organizowanych w sklepie.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Oka-B, udostępnia swój adres e-mail i numer telefonu w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

Płatności

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Zawarcie umowy

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.oka-b.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Oka-B i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie Oka-B na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Oka-B, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Czas trwania umowy

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając rezygnację na adres mailowy info@oka-b.pl.

Wymogi techniczne

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@oka-b.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Oka-B.

3. Oka-B rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Świadczenie usługi

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Oka-B Polska Katarzyna Pora, zarejestrowana pod adresem: 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nr NIP: 1230307027, nr REGON 146363206

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem danych osobowych, pod adresem email info@oka-b.pl

3. W związku ze świadczeniem Usługi Oka-B będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

5. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.                   

7. Dla prawidłowego funkcjonowania usługi, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. hosting, dostawca oprogramowania czy dostawcy usług marketingowych). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

8. Użytkownik posiada prawo  dostępu do treści swoich danych  oraz ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu.

9. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy info@oka-b.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

11. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.

13. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

14. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę.

15. Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa. Usługodawca współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

16. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Klauzuli Informacyjnej oraz Polityce Prywatności.