Wygraj dowolne buty - Oka-B Polska - buty, które pokochasz

Regulamin konkursu

Wygraj dowolne buty dostępne na stronie oka-b.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu Wygraj dowolne buty dostępne na stronie oka-b.pl, zwanego dalej Konkursem, jest Oka-b Polska Katarzyna Pora zarejestrowana pod adresem 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nr NIP: 1230307027, nr REGON 146363206 (dalej: „Organizator”),

2. Konkurs odbywa się w terminie od 22.04.2014 do 29.04.2014 i jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com, a w szczególności na Fanpage Organizatora https://www.facebook.com/pages/Oka-B-Polska/1470666389814323 Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Fanpage Organizatora dnia 29.04.2014 w godz. 8:00-15:00.

3. Konkurs ma na celu promocję produktów sprzedawanych przez Organizatora. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, sygnowany, administrowany lub organizowany przez Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada swój profil w serwisie Facebook oraz akceptuje Regulamin.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego profilu Facebook, niezależnie od tego ile profili posiada w serwisie Facebook.

8. W przypadku osób nieposiadających profilu na Facebooku, w celu udziału w Konkursie konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami wskazanymi przez Facebook.

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

II.Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

a) polubienie przez Uczestnika Fanpage Oka b Polska, czyli zaznaczenie opcji „Lubię to” dla Fanpage Organizatora https://www.facebook.com/pages/Oka-B-Polska/1470666389814323,

b) udostępnienie publicznie na swoim profilu Facebook postu konkursowego opublikowanego na Fanpage Organizatora, czyli postu z dn. 22.04.2014,

c) dodanie opisu pod postem dowolnego modelu butów.

2. Oceny opisów w komentarzach pod postem konkursowym dokonuje Oka-b Polska, biorąc pod uwagę kreatywność Użytkowników. Opis, który najbardziej ją ujmie, zwycięży w Konkursie.

3. W przypadku powtarzających się treści w komentarzach (opisach) pod postem konkursowym, pod uwagę brane będą komentarze(opisy) Użytkowników z wcześniejszą datą publikacji. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia edytowane.

4. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz pod postem konkursowym. W przypadku większej ilości odpowiedzi tego samego Użytkownika, brany pod uwagę będzie jedynie komentarz z najwcześniejszą datą publikacji.

5. Uczestnik z chwilą spełnienia wszystkich warunków konkursowych, o których mowa w punkcie 1. niniejszego paragrafu, tj. podpunktów a), b) i c), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów związanych z Konkursem.

III. Wyniki i nagrody

1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Fanpage Organizatora dnia 29.04.2014 w godz. 8:00-15:00 w komentarzu pod postem Konkursowym, a zwycięzca Konkursu zostanie również powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Facebook.

2. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest jedna, dowolna para butów dostępna na stronie oka-b.pl wraz z kosztami przesyłki.

3. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy Konkursu przez 10dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w celu odebrania Nagrody, Organizator zachowuje prawo do wyznaczenia nowego zwycięzcy Konkursu spośród Uczestników Konkursu, a pierwszy zwycięzca traci prawo do Nagrody.

4. Nagroda nie podlega wymianie na wartość pieniężną.

IV. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który w swej odpowiedzi pod postem konkursowym naruszy ogólne zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, typu użyje wulgaryzmów itp.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2014.